Archello, הולנד | 9.10.15

"בית הספר "קינג סולומון" הוא בית ספר יהודי, דו-לשוני ובינלאומי במרכז הארץ. הוא מקדם חינוך הוליסטי. תפיסת התכנון מבוססת על הרצון לתרגם את הרעיון הפדגוגי-פילוסופי של החינוך ההוליסטי לחוויית למידה מרתקת."