Biz magazine | 11.3.19

 Biz Magazine בוחן דמויות משפיעות בשוק הישראלי, מטכנולוגיה ועד עיצוב.